Windykacja oraz zakup należności

Windykacja należności

Windykacja należności to usługa polegająca na wdrożeniu odpowiednich metod psychologiczno-prawnych zmierzających do skutecznego dochodzenia roszczeń. Współpraca w tym zakresie odbywa się na podstawie cesji powierniczej, upoważnienia inkasowego lub umowy zlecenia. Wynagrodzenie naszej firmy stanowią należności uboczne lub prowizja pobierana od Wierzyciela za wykonaną usługę czyli skutecznie odzyskaną należność od Dłużnika.

W tej kwestii jako nieliczni w branży, gwarantujemy stały cennik prowizyjny i możliwość odzyskania kosztów windykacji od Dłużnika. Podstawą współpracy jest bezpłatny wywiad gospodarczy przeprowadzany na potrzeby tegoż procesu. W powyższym zakresie nie pobieramy żadnych opłat wstępnych.

Proces windykacyjny odbywa się w trzech głównych etapach:
  • Postępowanie polubowne – obejmuje negocjacje z Dłużnikiem, ewentualne zabezpieczenie należności (cesja, weksel, zastaw, hipoteka, itp.), zawarcie korzystnej dla Wierzyciela ugody gwarantującej uznanie długu oraz terminową spłatę zobowiązania (czas trwania – 14 dni)
  • Postępowanie sądowe – obejmuje analizę i opinię prawną, przygotowanie wszelkich pism procesowych, reprezentacje w sądzie, aktywny monitoring toczącego się postępowania. (nakaz zapłaty w 7 dni od daty złożenia pozwu)
  • Postępowanie egzekucyjne (komornicze) – obejmuje profesjonalne rozpoznanie majątku Dłużnika, przygotowywanie wszelkich pism egzekucyjnych, aktywny monitoring toczącego się postępowania, uczestnictwo w czynnościach komorniczych.

W tym zakresie obowiązuje stały cennik prowizyjny

Zakup wierzytelności

Zakup wierzytelności to usługa polegająca na bezwarunkowym lub warunkowym (z odroczonym terminem płatności) wykupie należności. Sprzedawana wierzytelność powinna być bezsporna, wolna od obciążeń i wad prawnych. Ponadto wobec sprzedawanej należności nie mogą toczyć się jakiekolwiek postępowania sądowo-egzekucyjne. Zaletą tej usługi jest szybka możliwość odzyskania zainwestowanych przez Wierzyciela własnych środków finansowych, zaś wadą spora utrata wartości należności głównej. Podstawą współpracy w tym zakresie jest bezpłatny wywiad gospodarczy przeprowadzany na potrzeby tegoż procesu.

W tym zakresie obowiązuje indywidualna wycena wierzytelności

Schemat działania oraz zalety współpracy